irina rotaru 2014 2015

Europa

irina rotaru - 2014

Europa
65x45cm, crayon et crayons de couleurs sur papier artisanal japonais, 2014

irina rotaru - 2014

Gitane
65x45cm, crayon et crayons de couleurs sur papier artisanal japonais, 2014

irina rotaru - 2014

Europe transformée en âne / Europa in Esel verwandelt
65x45cm, crayon et crayons de couleurs sur papier artisanal japonais, 2014